เชียงใหม่


รหัสไปรษณีย์ จังหวัด เชียงใหม่


 • รหัสไปรษณีย์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
  • ยกเว้น
  • – ตำบลช้างคลาน ตำบลหายยา ตำบลป่าแดด และตำบลแม่เหียะ ใช้รหัส 50100
  • – ตำบลพระสิงห์ ตำบลศรีภูมิ และตำบลสุเทพ ใช้รหัส 50200
  • – ตำบลช้างม่อย ตำบลช้างเผือก ตำบลป่าตัน และตำบลสันผีเสื้อ (ยกเว้นบ้านจัดสรรชัยพฤกษ์ในหมู่ที่ 1) ใช้รหัส 50300
  • – ตำบลสันผีเสื้อ หมู่ที่ 1 เฉพาะบ้านจัดสรรชัยพฤกษ์ ใช้รหัส 50290
 • รหัสไปรษณีย์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 58130
 • รหัสไปรษณีย์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
  • ยกเว้น
  • – ตำบลบ้านแปะและตำบลแม่สอย ยกเว้นหมู่ที่ 14 ใช้รหัส 50240
 • รหัสไปรษณีย์ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
  • ยกเว้น
  • – ตำบลแม่งอนและตำบลแม่ข่า ใช้รหัส 50320
 • รหัสไปรษณีย์ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
 • รหัสไปรษณีย์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
 • รหัสไปรษณีย์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
  • ยกเว้น
  • – ตำบลสันป่ายางและตำบลสบเปิง เฉพาะหมู่ที่ 2-9, 12-13 ใช้รหัส 50330
 • รหัสไปรษณีย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
  • ยกเว้น
  • – ตำบลสะลวง ใช้รหัส 50330
 • รหัสไปรษณีย์ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
 • รหัสไปรษณีย์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130
 • รหัสไปรษณีย์ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
 • รหัสไปรษณีย์ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350
 • รหัสไปรษณีย์ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
 • รหัสไปรษณีย์ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
 • รหัสไปรษณีย์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
  • ยกเว้น
  • – ตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ ตำบลหนองหาร และตำบลหนองจ๊อม หมู่ที่ 4 เฉพาะบ้านจัดสรรบุศรินทร์, สีวลี 1, สีวลี 2, นันทนา 1, พฤกษ์วารี, ชัยพฤกษ์ และชลลดา ใช้รหัส 50290
 • รหัสไปรษณีย์ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
 • รหัสไปรษณีย์ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
 • รหัสไปรษณีย์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
  • ยกเว้น
  • – ตำบลหนองตอง ใช้รหัส 50340
 • รหัสไปรษณีย์ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
 • รหัสไปรษณีย์ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240

Categories: Uncategorized

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.